Jaki jest rytm dnia dziecka w przedszkolu (w odniesieniu do ramowego rozkładu dnia)?

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka oraz prawidłową organizację procesu wychowawczo – dydaktycznego, został opracowany ramowy rozkład dnia uwzględniający zalecane proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

Proporcje podziału czasu – wytyczne do opracowania ramowego rozkładu dnia

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu, w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu, dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Ustalony przez dyrektora przedszkola ramowy rozkład dnia pobytu dziecka, na wniosek rady pedagogicznej uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady organizacji liczebności dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów), a także wszelkie przesłanki do prawidłowej organizacji procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego. Na podstawie ogólnego ramowego rozkładu dnia nauczyciele opracowują ramowe rozkłady dnia, dla dzieci młodszych i starszych, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Przewidziany jest w nich czas na samodzielnie podejmowaną działalność zabawową, pracę organizowaną przez nauczyciela, aktywność ruchową, pobyt na świeżym powietrzu. Istotnym dla rozwoju dziecka jest zaplanowanie w ciągu dnia czasu na wyciszenie, odprężenie, relaksację dostosowaną do wieku dziecka i jego indywidualnych potrzeb.

Do pobrania:

  1. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu w roku szkolnym 2013/2014.

[początek]