Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Podstawa prawna

Na podstawie

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 0, poz. 1257)

2. Statutu Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku

3. Uchwały Nr XIX/247/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zamieszkałych na terenie miasta Słupska.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Aby realizować zadania wynikające z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu tworzony jest Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, którego celem jest pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Liczba godzin, o której mowa jest powyżej, przyznawana jest przez organ prowadzący przedszkole – Miasto Słupsk. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, m. in:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, np. oligofrenopedagog,
 • psycholog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny (fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, itp.),

Dyrektor przedszkola powołuje Zespół dla każdego dziecka na podstawie:

 • wniosku rodzica/opiekuna prawnego do dyrektora przedszkola o przyznanie godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej,
 • pisma zatwierdzającego przydział godzin wczesnego wspomagania rozwoju przez organ prowadzący.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku.
 2. Wniosek o przyznanie godzin wczesnego wspomagania rozwoju.
 3. Oświadczenie o realizacji zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Informacje dotyczące zasad prowadzenia terapii i współpracy terapeutów z rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 5. Upoważnienie.
 6. [początek]