Aktualności

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 1. W przypadku dzieci kontynuujących edykację przedszkolną będą rozdawane przez nauczycieli w poszczególnych grupach Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej.
 2. W przypadku nowych dzieci koniecznabędzie rekrutacja elektroniczna (system rekrutacyjny NABO)
  • Rodzic logując się na poniższej stronie internetowej dokonuje czynności zgodnie z podaną instrukcją: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl
  • Następnie drukuje wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem dokumentów/oświadczeń składa w palcówce pierwszego wyboru (od 18 marca do 29 marca 2019 r.)

Podstawa prawna

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203 i 2361),

 • Zarządzenia Nr 88/E/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk,

 • Uchwały XXXVII/446/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

 1. 18 marca rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 1. Zapisanie dziecka do przedszkola odbywać się będzie za pomocą aplikacji internetowej NABO.

 1. Adres strony dla rodziców: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl.

 1. Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

 1. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Słupska.

 1. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które są zgodne z art. 131 ust. 1, 2 pkt 1-7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;

  2. niepełnosprawność kandydata;

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4. niepełnosprawność obojga rodziców;

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Ponadto podczas rekrutacji brane pod uwagę będą następujące kryteria wskazane przez organ prowadzący przedszkole (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
  nr XXXVII/446/17 z dnia 29 marca 2017 r.)

  1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt;

  2. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt.

  3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 40 pkt;

  4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 20 pkt;

 • W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

 • W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 88/E/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk ustalono następujące czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczone poniżej w tabeli.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1. Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 4 marca 2019 r. do 8 marca 2019 r.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty przedszkoli i szkół podstawowych 18 marca 2019 r (godz. 8.00)
3. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. od 18 marca 2019 r. (godz. 13.00) do 29 marca 2019 r. (godz. 13.00)
4. Złożenie wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru (wydruk z systemu NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Od 18 marca 2019 r. (godz. 15.00) do 29 marca 2019 r. (godz. 16.00)
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245). od 1 kwietnia 2019 r. do 10 kwietnia 2019 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 kwietnia 2019 r. (godz. 15.00)
7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane. od 11 kwietnia 2019 r. do 16 kwietnia 2019 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 17 kwietnia 2019 r. (godz. 15.00)
9 Procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. od 17 kwietnia 2019 r.
Postępowanie uzupełniające do przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
10 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 24 kwietnia 2019 r.
11 Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków  o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. od 25 kwietnia 2019 r. (godz.13.00) do 7 maja 2019 r. (godz. 13.00)
12 Złożenie wniosku (wydruk z systemu NABO o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym).

od 25 kwietnia 2019 r. (godz.14.00) do 7 maja 2019 r. (godz. 16.00)

13 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w  art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245).

od 8 maja 2019 r. do 10 maja 2019 r.

14 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10 maja 2019 r. (godz. 15.00)

15 Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

od 10 maja 2019 r. (godz. 15.00) do 16 maja 2019 r. (godz. 16.00)

16 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

17 maja 2019 r. (godz. 15.00)

17

Procedura odwoławcza.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

17 maja 2019 r.

18

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

30 sierpnia 2019 r.

Lokalizacja

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
ul. Wiatraczna 10
76-200 Słupsk

Godziny otwarcia

Przedszkole otwarte w godzinach 6:30 - 17:00.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7:30 - 12:30.

Kontakt

tel./fax: 59 841 78 69

tel. księgowość: 59 841 78 68