Ramowy rozkład dnia

Jaki jest rytm dnia dziecka w przedszkolu (w odniesieniu do ramowego rozkładu dnia)?

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka oraz prawidłową organizację procesu wychowawczo – dydaktycznego, został opracowany ramowy rozkład dnia uwzględniający zalecane proporcje zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

Proporcje podziału czasu – wytyczne do opracowania ramowego rozkładu dnia:

 1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
 2. co najmniej 1/5 czasu, w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu, dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
 3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 4. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Ustalony przez dyrektora przedszkola ramowy rozkład dnia pobytu dziecka, na wniosek rady pedagogicznej uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady organizacji liczebności dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów), a także wszelkie przesłanki do prawidłowej organizacji procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego. Na podstawie ogólnego ramowego rozkładu dnia nauczyciele opracowują ramowe rozkłady dnia, dla dzieci młodszych i starszych, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Przewidziany jest w nich czas na samodzielnie podejmowaną działalność zabawową, pracę organizowaną przez nauczyciela, aktywność ruchową, pobyt na świeżym powietrzu. Istotnym dla rozwoju dziecka jest zaplanowanie w ciągu dnia czasu na wyciszenie, odprężenie, relaksację dostosowaną do wieku dziecka i jego indywidualnych potrzeb.

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:00
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, podejmowane z inicjatywy dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne – służące realizacji pomysłów dzieci,
 • Praca  indywidualna z dziećmi oraz zabawy integrujące grupę,
 • Czynności dnia codziennego wg pedagogiki M. Montessori.
8:00 - 8:45
 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym,
 • Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci,
 • Zabawy dowolne, ruchowe,
 • Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe.
8:45 - 9:15
 • I śniadanie,
 • Czynności związane z higieną osobistą.
9:15 - 11:30
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane z całą grupą,
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, podejmowane z inicjatywy dzieci, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne – służące realizacji pomysłów dzieci,
 • II śniadanie,
 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne),
 • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, obserwacje przyrodnicze lub otaczającego środowiska, zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe.
11:30 - 11:45
 • Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe i higieniczne.
11:45 - 12:15
 • Obiad - zupa
12:15 - 13:30
 • Leżakowanie
 • Bajkoterapia, ćw. relaksacyjne, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek,
 • Zabawy integrujące grupę, zabawy tematyczne, wg zainteresowań,
 • Zabawy dydaktyczne, ćw. graficzne, utrwalanie poznanych wierszyków i piosenek,
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w małych zespołach.
13:30 - 14:30
 • Obiad – II danie
14:30 - 16:30
 • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne,
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, lub zabawy ruchowe na sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody,
 • Zabawy integrujące grupę prowadzone przez nauczyciela,
 • Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,
 • Zajęcia dodatkowe, zgodnie z wyborem rodziców,
 • Gry i zabawy stolikowe,
 • Zajęcia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb,
 • Praca indywidualna, lub w małych zespołach,
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach.