Zasady rekrutacji

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 811 ze zm),
 • Zarządzenia Nr 131/E/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych w Mieście Słupsku,
 • Uchwały XXII/261/16 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk,
 • Regulaminu przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Słupsku w roku szkolnym 2016/2017

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 2. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Słupska.
 3. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość, określoną liczbą pkt:
  1. wielodzietność rodziny kandydata – 30 pkt,
  2. niepełnosprawność kandydata – 30 pkt,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 30 pkt,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 30 pkt,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 30 pkt,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 30 pkt,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt.
 1. Kryteria z liczbą punktów ustalone przez Radę Miejską w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk:
  1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 30 pkt,
  2. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt,
  3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 20 pkt,
  4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 10 pkt.
 1. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów składane przez rodziców lub prawnych opiekunów:
  1. dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonego w pkt 1 – oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej,
  2. dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonego w pkt 2 – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej,
  3. dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonego w pkt 3 – zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia, lub zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o nauce w systemie dziennym,
  4. dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonego w odniesieniu do pkt 4 – zaświadczenie o zakresie i wysokości świadczeń pomocy socjalnej.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 kwietnia

do 5 maja 2017 r.

od 22 maja

do 26 maja 2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe

od 8 maja

do 11 maja 2017 r.

od 29 maja

do 1 czerwca 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 maja 2017 r.

2 czerwca 2017 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 maja

do 18 maja 2017 r.

od 5 czerwca

do 8 czerwca 2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 maja 2017 r.

9 czerwca 2017 r.

 

Dokumenty do pobrania