Zasady rekrutacji

 1. W przypadku dzieci kontynuujących edykację przedszkolną będą rozdawane przez nauczycieli w poszczególnych grupach Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej.
 2. W przypadku nowych dzieci koniecznabędzie rekrutacja elektroniczna (system rekrutacyjny NABO)
  • Rodzic logując się na poniższej stronie internetowej dokonuje czynności zgodnie z podaną instrukcją: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl
  • Następnie drukuje wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem dokumentów/oświadczeń składa w palcówce pierwszego wyboru (od 9 marca do 23 marca 2018 r.)

Podstawa prawna

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203 i 2361),

 • Zarządzenia Nr 99/E/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk,

 • Uchwały XXXVII/446/17 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

 1. 8 marca rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 1. Zapisanie dziecka do przedszkola odbywać się będzie za pomocą aplikacji internetowej NABO.

 1. Adres strony dla rodziców: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl.

 1. Rodzic po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

 1. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Słupska.

 1. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria, które są zgodne z art. 131 ust. 1, 2 pkt 1-7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203):

  1. wielodzietność rodziny kandydata;

  2. niepełnosprawność kandydata;

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4. niepełnosprawność obojga rodziców;

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Ponadto podczas rekrutacji brane pod uwagę będą następujące kryteria wskazane przez organ prowadzący przedszkole (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
  nr XXXVII/446/17 z dnia 29 marca 2017 r.)

  1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt;

  2. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt.

  3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 40 pkt;

  4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 20 pkt;

 • W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.

 • W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki - pierwszego wyboru.

 1. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 99/E/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk ustalono następujące czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego zamieszczone poniżej w tabeli.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1. Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 1 marca 2018 r. do 7 marca 2018 r.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty przedszkoli i szkół podstawowych 8 marca 2018 r (godz. 13.00)
3. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. od 8 marca 2018 r. (godz. 13.00) do 22 marca 2018 r. (godz. 13.00)
4. Złożenie wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru (wydruk z systemu NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Od 8 marca 2018 r. (godz. 15.00) do 23 marca 2018 r. (godz. 16.00)
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203). od 26 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 4 kwietnia 2018 r. (godz. 15.00)
7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane. od 4 kwietnia 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 10 kwietnia 2018 r. (godz. 15.00)
9 Procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. od 10 kwietnia 2018 r.
 • W przypadku wystąpienia wolnych miejsc rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

 • Uwaga: wykaz wolnych miejsc do oddziałów przedszkolnych w postępowaniu uzupełniającym zostanie opublikowany 11 kwietnia 2018 r.

Lista placówek przedszkolnych, do których rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka

Lp. Nazwa szkoły/placówki Adres Nr telefonu
1 Przedszkole Miejskie nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Słupsku Jana Kilińskiego 33 59-842-29-53
2 Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku Zamkowa 6 59-842-48-33
3 Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku Zygmunta Augusta 62a 59-841-78-98
4 Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów” w Słupsku Witolda Lutosławskiego 6 59-842-83-53
5 Przedszkole Miejskie nr 5 w Słupsku Juliana Niemcewicza 9 59-842-38-13
6 Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku Wandy 3 59-842-38-35
7 Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku Wileńska 2 59-842-42-95
8 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku Wiatraczna 10 59-841-78-69
9 Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku Sportowa 10 59-842-92-28
10 Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku Zygmunta Augusta 10 59-841-79-07
11 Przedszkole Miejskie nr 11 „Calineczka” w Słupsku Kosynierów Gdyńskich 6 59-840-44-55
12 Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka” w Słupsku Koszalińska 9A 59-843-87-84
13 Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku Wiatraczna 6 59-841-79-37
14 Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka” w Słupsku Cypriana Kamila Norwida 4 59-843-08-93
15 Przedszkole Miejskie nr 21 w Słupsku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5) - przewidywany termin rozpoczęcia działalności 2 stycznia 2019 roku Edwarda Łady-Cybulskiego 59-840-42-01
16 Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek” w Słupsku Wazów 1a 59-845-64-74
17 Przedszkole Miejskie nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” w Słupsku 3-go Maja 15 59-848-24-54
18 Przedszkole Miejskie nr 25 „Kubuś Puchatek” w Słupsku Powstańców Wielkopolskich 1 59-845-25-77
19 Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina” w Słupsku Wincentego Witosa 1 59-845-26-72
20 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 „Tęczowa Dolina” w Słupsku Kasztanowa 1 59-842-10-54

Lista szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, do których prowadzony będzie nabór

Lp. Szkoła Podstawowa Adres Telefon
1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku Henryka Pobożnego 2 59-842-31-41
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku Stefana Banacha 5 59-843-19-10
3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku Stanisława Leszczyńskiego 17 59-845-70-66
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku Stefana Starzyńskiego 6 59-842-46-66
5. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku Artura Grottgera 10a 59-841-79-80
6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku Stanisława Małachowskiego 9 59-840-06-10
7. Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku Profesora Lotha 3 59-842-59-33

Lokalizacja

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
ul. Wiatraczna 10
76-200 Słupsk

Godziny otwarcia

Przedszkole otwarte w godzinach 6:30 - 17:00.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 7:30 - 12:30.

Kontakt

tel./fax: 59 841 78 69

tel. księgowość: 59 841 78 68

Dokumenty do pobrania